Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Läs kontrollresultatet

Kontroll av materialet producerar ett kontrollresultat som används för att konstatera om materialet är formellt rätt. Om materialet behöver korrigeras, kan felen hittas med hjälp av kontrollresultatet. Korrigera de eventuella felen i det program som skapade materialet.

Beskrivning av kontrollresultatet

Kontrollresultaten visas skilt för varje datapost. Av varje datapost anges dess namn i klarspråk samt postkod. Kundbeteckningen visas om den framgår av materialet.

Formellt korrekta dataposter visas med grönt och nedanför postens namn visas 'Blankettens material är formellt korrekt'. De felaktiga posterna visas med rött och felen visas nedanför posten vart fel på sin egen rad.

På felraden visas koden av den felaktiga punkten (kod:uppgift-par) eller positionen (datapost med fast längd) om de är kända. Koden eller positionen visas inte om felet inte kan allokeras till en viss kod eller position. I parentes anges värdet av respektive punkt om det inte är okänt. Efter dessa visas alltid den text som ansluter sig till felet. Feltyperna beskrivs närmare i punkt Beskrivning av feltyperna.

Exempel på kontrollresultatets tabell:

Skattedeklaration för näringsverksamhet, samfund (6B) (VSY06B23) Kundbeteckning 6606611-7
Blankettens material är formellt korrekt
Skattedeklaration för näringsverksamhet, samfund (6B) (VSY06B23) Kundbeteckning 6606611-7
Fel Fel i koden/positionen 177 (1) Om värdet av uppgiften Revisionen har verkställts (177) är 1 (Ja), ange också uppgiften Innehåller revisionsberättelsen sådana negativa utlåtanden, anmärkningar eller tilläggsuppgifter som avses i 15 § i revisionslagen? (178).
Anmärkning Anmärkning i koden/positionen 180 (1) Är det verkligen fråga om en annan tilläggsutredning, inte en formbunden bilaga eller deklarationsblankett?
Skattedeklaration för näringsverksamhet, samfund (6B) (VSY06B23) Kundbeteckning 6606611-7
Anmärkning i koden/positionen 365 (VSY062) Du har deklarerat uppgifter om avskrivningarna på blankett 6B, ge en specifikation av avskrivningarna på blankett 62.
Anmärkning i koden/positionen 364 (VSY062) Du har deklarerat uppgifter om avskrivningarna på blankett 6B, ge en specifikation av avskrivningarna på blankett 62.

Beskrivning av feltyperna

Feltyperna i kontrollresultatet av Ilmoitin.fi kan indelas i olika grupper:

 • det finns obligatoriska uppgifter som inte finns på posten
  t.ex. "Obligatorisk uppgift Den skattskyldiges namn saknas från posten"
 • villkoren av de obligatoriska uppgifter som har villkor uppfylls inte
  t.ex.
  "Ange antingen de betalda räntorna (104) eller lånekapitalet (106) på posten" eller
  "Om du har angett datumet 'Dividenden står att lyfta' (538), ange också dagen för beslutet om dividendutdelning (537)" eller
  "Om du har angett födelsetiden, ange också namnet, gatuadressen och postnumret"
 • koden hör inte till den post som behandlas (kod:uppgift-par)
  t.ex. "Koden 502 hör inte till posten VSRAERIE"
 • kodens/positionens datainnehåll överensstämmer inte med formdefinitionerna
  t.ex.
  "Det finns felaktiga tecken i talet, negativa tal är inte tillåtna. Kommatecken används alltid som skiljetecken." eller "Formfel i datumet" eller
  "Fel i FO-numret eller personbeteckningen"
 • kodens/positionens datainnehåll överensstämmer inte med definitionerna av värden
  t.ex.
  "Datafel, de tillåtna värdena A, B, C, 0" eller
  "Fel i landskoden. Se de tillåtna värdena på blanketten VEROH 7809r"
 • beräkningskontroller av koder/positioner förorsakar ett fel
  t.ex.
  "Avdrag av källskatten (510) får inte vara större än källskatten (509)" eller
  "Det sammanlagda beloppet av arbetsinsatsandelarna (100 + 102) är inte 100%"
 • särskilda kontroller av koder/positioner förorsakar ett fel
  t.ex.
  "Perioden med 'Ingen verksamhet' eller 'Ingen löneutbetalning' (056) kan anges högst 6 månader framåt" eller
  "Det finns information mellan positionsintervallen 40-79 även om prestationsslaget är 2 (återbetalat delägarlån). Du kan ange endast ettdera prestationsslaget." eller
  "Året i datumet ska vara skatteåret"

Fel som spärrar kontrollen

Det kan vara kritiska fel i materialet som spärrar kontrollen. I dessa fall måste avsändaren korrigera felet innan ett kontrollresultat om hela materialet kan visas.

"Posten kan inte skickas för år XXXX" - Man försöker kontrollera en anmälan som inte har någon giltig postbeskrivning eller som inte har angetts för respektive år. På de flesta anmälningarna är årsuppgiften på posten t.ex. kalender-, betalnings- eller skatteår. På de andra kan året vara en del av datumet, t.ex. betalningsdag. Året av den uppgift som behandlas finns i postbeskrivningen.

"Obligatorisk årsuppgift saknas. Kan inte undersökas vidare." - Kontrolltjänsten söker den postbeskrivning som överensstämmer med anmälan på basis av årsuppgiften. Om årsuppgiften inte hittas, kan kontrolltjänsten inte hitta postbeskrivningar som kunde jämföras med anmälan. På de flesta anmälningarna är årsuppgiften på posten t.ex. kalender-, betalnings- eller skatteår. På de andra kan året vara en del av datumet, t.ex. betalningsdag. Året av den uppgift som behandlas finns i postbeskrivningen.

"Det är tillåtet att skicka anmälningar/deklarationer endast för åren XXXX, XXXX" - I kontrolltjänsten kan man testa anmälningar och deklarationer under två års tid om deras postbeskrivning är giltig. Deklarationer av skatter på eget initiativ påverkas inte av året och denna regel gäller inte dem.

"Materialet börjar inte med postens inledningskod (000). Kan inte undersökas vidare." - Materialet av format kod:uppgiftspar måste alltid börja med postens inledningskod 000, eftersom anmälningstypen framgår av den. Utan denna information kan kontrollen inte utföras.