Till ingångssidan Ilmoitin.fi  

Ofta ställda frågor

Här finns det svar på kundernas mest allmänna frågor om ilmoitin.fi.

1. Finns det webblanketter som ska fyllas i?

Nej. Via Ilmoitin.fi skickas textfiler av materialet som innehåller poster med kod:uppgiftspar eller fast längd i enlighet med postbeskrivningarna.

Om kontroll av arbetsgivarens skattenummerbegäran, momssammandrag, korrigeringar till momssammandrag, försäkringsuppgifter enligt lagen om skatt på arv och gåva och förskottsuppbördsregistreringen finns det hjälpverktyg för skapande av uppgifter. Hjälpverktyget är en Excel-tabell där du ska fylla i uppgifterna.

2. Hur kan jag få ett skattenummer för min anställd?

Man ber om arbetsgivarens skattenummer hos Skatteförvaltningen via Ilmoitin.fi genom att skicka en begärsfil som skapats enligt postbeskrivningen. Begärsfilen skickas till Skatteförvaltningen via tjänsten. Skatteförvaltningen skickar en svarsfil som innehåller de anställdas skattenummer.

Du kan använda ett hjälpverktyg för att skapa begärsfilen. Hjälpverktyget är en Excel-tabell där du ska fylla i uppgifterna. På grundval av dessa uppgifter skapar hjälpverktyget en begärsfil som överensstämmer med postbeskrivningen. Begärsfilen finns på sidan Hjälpverktyg "> i Ilmoitin.fi samt på Skatteförvaltningens webbplats http://www.skatt.fi > Detaljerade skatteanvisningar > Elektronisk kommunikation > Utvecklare > Postbeskrivningar > Direktöverföringar och övriga anmälningar och deklarationer > "Arbetsgivarens skattenummerbegäran (VERONUME)", välj "Hjälpverktyg".

3. Kan jag skicka flera filer i sänder?

Du kan skicka flera filer åt gången. Uppladdningen av filerna varierar enligt webbläsaren (ofta går det att välja flera filer genom att hålla knappen Ctrl nedtryckt).

Vad händer det med materialet efter att det valts?

Materialen kontrolleras innan de skickas ut. På kontrollsidan grupperas alla de material som klarat kontrollen, de begärda materialen samt de felaktiga materialen. Om materialet redan tidigare skickats, kan det i regel inte skickas på nytt (rutan är inte markerad).

4. Kan jag korigera materialet i webbtjänsten Ilmoitin.fi?

Materialet kan inte korrigeras i webbtjänsten Ilmotin.fi utan materialet ska korrigeras i den programvara som skapat materialet.

5. Har tagits bort

6. Kan jag lämna in jord- och skogsbrukets inkomstskattedeklarationer för min sambo/mina föräldrar med mina bankkoder?

Nej, det kan du inte. En personkund som loggat in i Ilmoitin.fi med sina egna bankkoder kan lämna in endast sina personliga anmälningar och deklarationer via webbtjänsten, men alltså inte andra personers anmälningar eller deklarationer. Din sambo eller dina föräldrar ska lämna in sina anmälningar och deklarationer med sina egna bankkoder.

7. Jag och min make har gemensamma bankkoder. Kan jag lämna in mina jord- och skogsbrukets inkomstskattedeklarationer med våra gemensamma bankkoder?

Det är väsentligt i vars namn de gemensamma bankkoderna är. I servicetjänsten kan man sköta endast den persons ärenden i vars namn koderna är. Personbeteckning för jord- och skogsbrukets personbeteckning ska vara samma som den personbeteckning med vilken man autentiserat sig. Kontakta din bank för att få egna bankkoder om de gemensamma bankkoderna är i din makes namn.

8. Jag försöker skicka ut korrekt material, men får följande felmeddelande: "Fel i fältet. Fel i postkoden, kontrollera rättstavningen och längden."

(000:V) Kundbeteckning
Fel i fältet Fel i postkoden, kontrollera rättstavningen och längden

Teckenuppsättning som du använder i materialet är antagligen fel. Teckensnittet skall alltid vara ISO-Latin-1 (dvs. ISO-8859-1, normal skandinavisk teckenuppsättning). Filen får inte innehålla extra tecken, t.ex. mellanslag, radbrytningar, eurotecken e.d. Det som orsakat felet ska korrigeras i det program som skapat materialet.

9. När jag trycker på knappen "Kontrollera materialet" visas meddelandet "Sidan kan inte visas".

Felet kan förekomma i Ilmoitin.fi. Vi har inte upptäckt någon tydlig orsak varför. Felmeddelandet visas inte om man använder Ilmoitin.fi med webbläsaren Firefox. Du kan försöka minimera antalet felmeddelandet genom att avaktivera lätta http-felmeddelanden i inställningarna av Explorer: Verktyg> Internet-alternativ> Avancerat> Visa HTTP-felmeddelandena. Vi ber er skicka de eventuella felmeddelandena till Ilmoitin.fi-tjänstens respons låda

Internetinställningar

10. Jag får en varning om säkerhetsrisker om jag öppnar Excel-verktyg i Ilmoitin.fi.

Det är fråga om ett normalt meddelande som Microsoft Excel visar då tabellen innehåller makron.

Meddelandet visas om inställningen Macro Security i Excel är någon annan än low och om makron inte har signerats digitalt. Meddelandet kommer alltså inte från antivirusprogrammet och filen innehåller inga virus.

Säkerhetsvarning

Excel-filen har makron därför att de är det enda sättet att få tabellen fungera.

Excel-filer som distribueras via Ilmoitin.fi innehåller inga virus och de har kontrolleras med ett antivirusprogram.

11. Jag får felmeddelanden om en fil som jag skapat i Excel, vad ska jag göra?

De Excel-filer som finns i Ilmoitin.fi är inte avsedda för anmälning och deklarering. De är utvecklingsverktyg som programvaruutvecklarna kan använda i utvecklingsarbetet. De innehåller inte alla undersökningar som krävs för kontrollen av anmälningarnas eller deklarationernas innehåll.

12. Jag kan inte skicka den Excel-fil som jag laddade ned och fyllde i på webbplatsen Ilmoitin.fi, vad ska jag göra?

Anmälningarna om byggande ska skickas som en textfil. Exakt format framgår av postbeskrivningen. Om du inte har någon programvara som skapar anmälningsfilen kan du lämna anmälan om byggande i MinSkatt.

13. Har ordning av koderna betydelse i materialet med kod:uppgiftspar?

Endast den inledande (000) och avslutande (999) koden ska vara i korrekt ordning. Deluppgiftsgrupperna ska vara i rätt ordning, dvs. löpande numrering 009 i löpande ordning. Deluppgiftsgruppen börjar med 001, efter koden anges antalet deluppgiftsgrupper som läggs till (t.ex. 001:2 = två deluppgiftsgrupper). Deluppgiftsgruppen avslutas med 009. Numreringen av den 001-uppgift som anges i början av deluppgiftsgruppen och numreringen av 009-uppgiften i den sista deluppgiftsgruppen ska motsvara varandra (t.ex. efter den andra deluppgiftsgruppen 009:2).

Deluppgiftsgrupper

14. Kan en kod, t.ex. 120 anmälas som tom (120: )?

Uppgiften kan anges tom endast om det sägs så i postbeskrivningen och om uppgiften inte är obligatorisk.

15. Anmälningar om byggande - FAQ

Det finns svar på innehållsfrågor om anmälningen vid byggande på skatt.fi:Anmälningar om byggande - FAQ

16. Varför kommer det inte något e-postsvar på anmälningar eller deklarationer som lämnats till behandling av begäran, raksi- eller bakgrundsbehandling även om e-postadressen har angetts i samband med att anmälan eller deklarationen lämnades in?

Mottagande e-postservrar kan avslå svar om de upplever att t.ex. e-postmeddelanden som kommer från sändaren ?noreply.ilmoitin.fi inte är säkra.